Cons de Fricció

Fabriquem qualsevol con de fricció segons mostre o especificacions.